مصوبات چهل و پنجمین و چهل و ششمین جلسه شورای عالی
1402/12/12خواندن
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات
1402/12/10خواندن
استاندارد خدمت جراحی لیزر جنین از طریق فیتوسکوپی
1402/12/3خواندن
ابلاغ شناسه و استاندارد خدمت PCNL 
1402/12/3خواندن
پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی
1402/12/3خواندن
استاندارد ناهنجاری های کروموزومی جنین 
1402/12/3خواندن
حکم انتصاب
1402/12/1خواندن
نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی 
1402/11/30خواندن
جذب ارزیاب اعتباربخشی کشوری 
1402/11/30خواندن
راهنمای تجویز داروی Miglustat.
1402/11/28خواندن
راهنمای تجویز واکسن پنوموکک (نسخه دوم)
1402/11/28خواندن
تجویز دارو خارج از دستورالعمل های ابلاغی
1402/11/28خواندن