جمع آوری ریکال ویال دانترولن سدیم-شرکت کی بی سی KBC
1401/12/7خواندن
ویرایش جدید مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی 
1401/12/7خواندن
کنفرانس علمی یکروزه بیماریهای اندوکرین در بارداری
1401/12/6خواندن
تایید غیرحضوری دارو برای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان
1401/12/2خواندن
مرخصی زایمان مادران متخصص
1401/12/1خواندن
وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه تزریق انسولین توسط بیمار
1401/12/1خواندن
اشتباهات داروپزشکی در زمینه تزریق دوز اشتباه دارو
1401/12/1خواندن
فرم ثبت پلاک خودرو
1401/12/1خواندن
پوشش بیمه ای داروی EPHEDRINE HYDROCHLORIDE 30 mg. TABLET ORAL
1401/12/1خواندن
تزریق دوز اشتباه داروی استیل سیستئین به بیمار 
1401/12/1خواندن
کنفرانس یکروزه وزوز گوش.4 اسفندماه
1401/11/30خواندن
نحوه ارسال گزارش در خدمات پزشکی سرپایی در نسخ الکترونیک 
1401/11/26خواندن