مصاحبه با سرکار خانم حاج حسینی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/22خواندن
مصاحبه با دکتر نوریان عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/21خواندن
مصاحبه با دکتر آذرسینا عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/21خواندن
مصاحبه با خانم دکتر آقایی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/20خواندن
مصاحبه با دکتر ملکی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/20خواندن
ممنوعیت تهیه،نصب و کاربری تجهیزات و ملزومات پزشکی غیر مجاز در کلیه مراکز درمانی ، براساس مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
1401/06/19خواندن
مصاحبه با دکتر موبدی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/19خواندن
مصاحبه با دکتر حاج صفرعلی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/19خواندن
مصاحبه با سرکار خانم مرزوقی عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج
1401/06/16خواندن
مصاحبه با دکتر احمدی عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج
1401/06/16خواندن
مصاحبه با دکتر ایزدی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/13خواندن
مصاحبه با دکتر جمالی عضو هیأت مدیره نظام پزشکی کرج
1401/06/13خواندن