ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت همودیالیز
1402/10/6خواندن
هشدار مصرف داروی اندانسترون در ۳ ماهه اول بارداری
1402/10/4خواندن
نکات ایمنی مصرف داروی سیپروفلوکساسین 
1402/10/4خواندن
ممنوعیت پذیرش و انجام آزمایش بر روی نمونه های بافتی و سلولی
1402/10/4خواندن
کارگاه آموزشی مالیاتی
1402/10/3خواندن
موارد مشکوک به بیماری تب کریمه_کنگو
1402/09/22خواندن
بازآموزی استئوپروز (پوکی استخوان)
1402/09/19خواندن
بازنگری طرح و ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک ۱۴۰۲
1402/09/14خواندن
ممنوعیت توزیع داروهای سقط جنین 
1402/09/14خواندن
رعایت تعرفه های مصوب در بیمارستان های دولتی
1402/09/13خواندن
کارگاه آموزشی لیزرهای کاربردی در پزشکی
1402/09/6خواندن
نسخه نویسی در چهارچوب فهرست رسمی دارویی
1402/09/6خواندن