کارگاه آموزشی لیزرهای کاربردی در پزشکی
1402/09/6خواندن
نسخه نویسی در چهارچوب فهرست رسمی دارویی
1402/09/6خواندن
تعیین تکلیف مجری جمع آوری پسماندهای عفونی
1402/09/5خواندن
عوارض ناخواسته داروئی و اشتباهات داروپزشکی 
1402/09/5خواندن
الزامی شدن تجویز الکترونیک داروها ی دارای شرایط 
1402/09/5خواندن
پویش ملی غربالگری بیماریهای دیابت و پرفشاری خون
1402/09/5خواندن
راهنمای تجویز داروی لوتیراستام 
1402/08/29خواندن
هشدار مصرف دوز بالای داروی متوتروکسات
1402/08/29خواندن
لزوم تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان
1402/08/28خواندن
نکات ایمنی مصرف داروی سفتریاکسون
1402/08/21خواندن
پلمپ مطب و ابطال پروانه مطب
1402/08/20خواندن
روز جهانی رادیولوژی مبارک
1402/08/17خواندن