انتخابات نظام پرستاری
1402/07/4خواندن
محرومیت دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته "آقای دکتر حسین روازاده (پزشک )"
1402/06/26خواندن
سمینار بازآموزی هموویژیلانس
1402/06/22خواندن
مدیریت بیماری کووید طولانی
1402/06/18خواندن
توسعه نسخه الکترونیک 
1402/06/18خواندن
واحد تخصصی طب کار در محل کلینیک ویژه
1402/06/18خواندن
تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب پیشه 
1402/06/18خواندن
اهمیت و نقش همکار ماما
1402/06/13خواندن
ضرورت نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی
1402/06/13خواندن
مشمولین پرداخت کارمزد و عدم پرداخت آن 
1402/06/13خواندن
ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی
1402/06/8خواندن
مصوبات سی و ششمین جلسه شورای عالی دوره هشتم
1402/06/6خواندن