باز آموزی حضوری  مدیریت شوک و خونریزی در مامایی
1400/11/4خواندن
کنفرانس آموزشی آنومالی اسکن و اکوی قلب جنین و سونوگرافی IUGR
1400/10/23خواندن
وبینار تفسیر نوار قلب
1400/10/22خواندن
بازآموزی حضوری نظام پزشکی کرج
1400/10/18خواندن
وبینار تخلیه اضطراری بیمارستان در شرایط بحرانی
1400/10/13خواندن
وبینار دارو درمانی در کرونا و سارس
1400/10/11خواندن
وبینار ارزیابی تشخیص درمان بد کارکردی های جنسی 
1400/10/1خواندن
وبینار مصرف مصرف منطقی دارو
1400/10/1خواندن
وبینار ثبت و گزارش عوارض دارویی
1400/09/14خواندن
وبینار معرفی و فرمولاسیونم فراورده های آرایشی
1400/09/10خواندن
وبینار کنترل الزامات و بازار فراورده های آرایشی
1400/09/10خواندن
وبینار استروک و مراقبت های فوری
1400/09/10خواندن