وبینار مدیریت تروما در دندانهای شیری و دائمی
1400/12/15خواندن
تخلیه اضطراری بیمارستان در شرایط بحرانی
1400/12/8خواندن
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
1400/12/3خواندن
وبینار اخلاق حرفه ای و منشور حقوق بیمار
1400/12/3خواندن
وبینار اشتباهات دارویی در مورد بیماری های دهان
1400/12/2خواندن
وبینار جایگاه نواک ها در درمان فیبریلاسیون دهلیزی و ترومبوز وریدی
1400/11/27خواندن
وبینار دارو درمانی در کرونا و سارس
1400/10/11خواندن
وبینار ثبت و گزارش عوارض دارویی
1400/09/14خواندن
وبینار معرفی و فرمولاسیونم فراورده های آرایشی
1400/09/10خواندن
وبینار کنترل الزامات و بازار فراورده های آرایشی
1400/09/10خواندن
وبینار استروک و مراقبت های فوری
1400/09/10خواندن
وبینار بیهوشی در لاپاراسکوپی نوین
1400/09/10خواندن