شرایط پوشش بیمه ای داروی افدرین در بیمه تامین اجتماعی 
1401/11/26خواندن
نسخه نویسی الکترونیکی خدمت سنجی تراکم استخوان
1401/11/26خواندن
پرداخت قسمتی از مطالبات همکاران طرف قرارداد
1401/11/26خواندن
برخورد قانونی برای تخلف عدم نصب پایانه فروشگاهی در مطب ها
1401/11/26خواندن
الزام سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق و فوق العاده های مرخصی زایمان
1401/11/24خواندن
عدم مصرف محلول تزریقی آمنیون ۵٪ تغییر رنگ داده 
1401/11/24خواندن
منع مصرف فرآورده انسولین گلارزین با نام تجاری گلارینوس
1401/11/24خواندن
ابلاغ دستورالعمل اجرایی کد تعدیلی ۶۰
1401/11/24خواندن
ابلاغ استاندارد درمان مانیپولاتیواستئوپاتیک
1401/11/24خواندن
۵۹ خدمت توانبخشی ستاره دار پوشش بیمه ای معلولین
1401/11/24خواندن
سمینار پاپ اسمیر و کلپوسکپی
1401/11/23خواندن
الزام استفاده از پایانه های فروشگاهی برای کلیه صاحبان مشاغل پزشکی
1401/11/19خواندن