گزارش فوری بیماران با علائم مشکوک به وبا و راهنمای کشوری مراقبت و درمان از این بیماری
1401/04/11خواندن
دستورالعمل راهنمای کشوری مراقبت و درمان بیماران مشکوک/مبتلا به وبا ۱۴۰۱
1401/04/8خواندن
سمینار یک روزه خونریزی در مامایی و اورژانس های مامایی پانزدهم تیر ماه
1401/04/8خواندن
چهارمین جلسه هیات مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی البرز شنبه چهارم تیر ماه در محل سازمان نظام پزشکی کرج
1401/04/6خواندن
ابلاغ_شناسه و استاندارد خدمت هیپوترمی درمانی در نوزادان مبتلا به آسفیکسی
1401/04/5خواندن
دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین در مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان
1401/04/5خواندن
نسخه نویسی داروهای تخصصی مورد مصرف در درمان MS
1401/04/5خواندن
ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت
1401/04/5خواندن
هجدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج به صورت فوق العاده
1401/04/1خواندن
مصوبات اجرای تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ۱۴۰۱
1401/03/31خواندن
تعرفه آب بهای مصرفی مراکز درمانی بهداشتی و حرف وابسته پزشکی
1401/03/29خواندن
مکاتبه دانشگاه علوم پزشکی البرزبرای حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی در جهت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی
1401/03/23خواندن