دادیاران دادسرای انتظامی نظام پزشکی کرج حکم گرفتند
1400/09/17خواندن
آخرین مهلت توقف استفاده از دفاتر بیمه درمانی و نسخ کاغذی اعلام شد
1400/09/15خواندن
معرفی بانوان باردار و افراد پر خطر جهت غربالگری HIV
1400/09/15خواندن
گام به گام با نسخه نویسی الکترونیک
1400/09/14خواندن
منتخبین دور جدید هیات مدیره انجمن گفتار درمانی البرز معرفی شدند
1400/09/10خواندن
منتخبین دور جدید هیات مدیره انجمن داروسازان البرز معرفی شدند
1400/09/10خواندن
دومین نشست مشترک انجمنها و نماینده کارشناسان پروانه دار برگزار شد
1400/09/8خواندن
بیش از 2000  نفر کادر درمان واکسینه شدند
1400/09/4خواندن
فعالیت شرکت های واسطه گر و بازاریاب درمانی غیر قانونی است
1400/09/3خواندن
فهرست اعمال غیر مجاز در مطب اعلام شد 
1400/09/3خواندن
شیوه نامه گواهی پزشکی فوت ابلاغ شد
1400/09/2خواندن
فراخوان درخواست برگزاری دوره های پودمانی از سوی انجمن ها
1400/08/30خواندن