برنامه ویژه مدیریت بیماریهای منتقله از پشه آئدس (تب دنگ،چیگونگونیا،زیکا)
1401/12/28خواندن
تبعات عدم استفاده از دستگاه کارت خوان بانکی
1401/12/23خواندن
دوره ۱۲۵ ساعته مداخلات دستی طبی ویژه پزشکان عمومی و متخصصین بالینی
1401/12/23خواندن
روز ملی اُرتز و پُروتز گرامی باد
1401/12/16خواندن
لزوم ارائه کد رهگیری جهت دریافت دارو و خدمات پاراکلینیکی 
1401/12/15خواندن
ضوابط و قوانین مورد تاکید برای داروهای رایج در سقط جنین
1401/12/15خواندن
پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه تزریق اشتباه داروی انسولین 
1401/12/15خواندن
پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه تحویل و تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم
1401/12/9خواندن
مکاتبه سازمان امور مالیاتی درباره برخی اعضا نظام پزشکی که از کارتخوان استفاده نمی کنند
1401/12/9خواندن
ابلاغ استاندارد معاینه ظاهری جسد و صدور جواز دفن
1401/12/9خواندن
جمع آوری ریکال ویال دانترولن سدیم-شرکت کی بی سی KBC
1401/12/7خواندن
ویرایش جدید مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی 
1401/12/7خواندن