ممنوعیت انجام هرگونه غربالگری ناهنجاری‌های جنین خارج از سامانه population.behdasht.gov.ir

ممنوعیت انجام هرگونه غربالگری ناهنجاری‌های جنین خارج از سامانه population.behdasht.gov.ir

♦️نامه معاون محترم درمان وزارت متبوع در خصوص الزام عضویت متخصصین زنان و زایمان در سامانه ملی باروری سالم و ممنوعیت انجام هرگونه غربالگری ناهنجاری‌های جنین خارج از سامانه 
population.behdasht.gov.ir
✒️روابط عمومی نظام پزشکی کرج بزرگ