اهمیت تشخیص سریع و درمان به موقع و مناسب مالاریا

اهمیت تشخیص سریع و درمان به موقع و مناسب مالاریا

♦️نامه معاون محترم درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص اهمیت تشخیص سریع و درمان به موقع و مناسب مالاریا در نیروهای مرزبانی فراجا
✒️روابط عمومی نظام پزشکی کرج بزرگ