ابلاغ تجویز راهنمای داروی بواسیزومب (نسخه دوم)

ابلاغ تجویز راهنمای داروی بواسیزومب (نسخه دوم)

♦️نامه معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با موضوع ابلاغ تجویز راهنمای داروی بواسیزومب (نسخه دوم)
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج