اشتباهات داروپزشکی در زمینه تزریق دوز اشتباه دارو

اشتباهات داروپزشکی در زمینه تزریق دوز اشتباه دارو

♦️پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه تزریق دوز اشتباه دارو به علت اشتباه در کاردکس نویسی
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج