مکاتبه دانشگاه علوم پزشکی البرزبرای حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی در جهت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی

مکاتبه دانشگاه علوم پزشکی البرزبرای حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی در جهت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی

مکاتبه دانشگاه علوم پزشکی البرزبرای حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی در جهت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی