آیا میدانید ماده 22 نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های

آیا میدانید ماده 22 نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های

آیا میدانید :

" نمایش تصویر سر و صورت بیمار بدون اجازه نامه کتبی از وی تخلف محسوب می گردد "

بر اساس ماده :

ماده 22 : "نمایش تصویر سر و صورت ، اندام فوقانی و اندام تحتانی (زانو به پایین ) در صورتی امکان پذیر است که هویت بیمار قابل شناسایی نبوده و رضایت کتبی و آگاهانه از وی اخذ شده باشد . نمایش تصویر سایر قسمتهای بدن (منجمله شکم و سینه ) ممنوع است . اندام قبل از تصویربرداری باید عاری از هرگونه رنگ یا براق کننده بوده و تصاویر نمایش داده شده نیز باید بدون روتوش یا جلوه ویژه باشد ."

 

دستور العمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتیروابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ