لزوم امانت داری و حفاظت از نام کاربری و کلمه عبور درمانگران در سامانه نسخه الکترونیک

لزوم امانت داری و حفاظت از نام کاربری و کلمه عبور درمانگران در سامانه نسخه الکترونیک

لزوم امانت داری و حفاظت از نام کاربری و کلمه عبور درمانگران در سامانه نسخه الکترونیک  

 

 

             روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج