نتایج انتخابات مجمع  انجمنهای علمی گروه پزشکی اعلام شد

انتخابات مجمع  انجمنهای گروه پزشکی ایران شاخه البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی کرج بزرگ پیش از ظهر امروز پنجشنبه هفتم بهمن، انتخابات مجمع  انجمنهای گروه پزشکی ایران شاخه البرز  با حضور 28انجمن از مجموع  30 انجمن ثبت شده، درمحل  نظام پزشکی برگزار شد