دادیاران دادسرای انتظامی نظام پزشکی کرج حکم گرفتند

احکام دادیاران دادسرای انتظامی نظام پزشکی کرج تقدیم شد 
آیین اهدای احکام صادره دادیاران نظام پزشکی کرج بزرگ با امضای رئیس کل سازمان نظام پزشکی ج.ا. صبح امروز شانزدهم آذر ماه برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی در این نشست نکات کاربردی و حاصل از تجارب کاری مطرح و ابهامات و مسائل مطروحه به بحث گذاشته شد. 
 دکتر صداقت رئیس نظام پزشکی کرج بزرگ، دکتر سوسن کیانی دادستان و دکتررضا ملکی معاونت انتظامی و 12 دادیار  در این جلسه حضور داشتند.

لینک گزارش تصویری  https://karaj-irimc.ir/post/851

اسامی دادیاران دادسرای نظام پزشکی 

 1. 1- خانم دکتر کیانی 
 2. خانم دکتر تفضلی 
 3. خانم دکتر ندافی 
 4. خانم دکتر جمالی 
 5. آقای دکتر توسل
 6. آقای دکتر آگوشی 
 7. اقای دکتر قبادزاده 
 8. آقای دکتر چرخساز 
 9. آقای دکتر اوصیا
 10. آقای دکتر فرهودی 
 11. آقای دکتر موبدی 
 12. آقای دکتر بقایی
 13. آقای دکتر ارامی 
 14. آی دکتر مرتضوی 
 15. خانم مرزوقی