دومین نشست مشترک انجمنها و نماینده کارشناسان پروانه دار برگزار شد

دومین نشست مشترک روسا و هیات مدیره انجمن های کارشناسان پردانه دار و نماینده این گروه زهره حاج حسینی یکشنبه هفتم آذر با حدومین نشست مشترک روسا و هیات مدیره انجمن های کارشناسان پردانه دار و نماینده این گروه زهره حاج حسینی یکشنبه هفتم آذر با حضور بیرانوند، کارشناس مسئول نظارت بر توانبخشی معاونت درمان در محل سازمان برگزار شد. در این نشست ابتدا نمایندگان انجمن ها مسائل مورد نظر را مطرح و سپس امتیازات بازآموزی و مشکلات ایجاد شده برای اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مواردی چون در خواست بازدید نمایندگان انجمن ها با همراهی خانم بیرانوند از دفاتر کار، جهت آگاهی، مشارکت و رسیدگی به تخلفات اعضا از موارد مطرح شده در این جلسه بود. مقرر شد اولین یکشنبه هر ماه جلسات انجمن های پروانه دار با حضور بیرانوند در سازمان نظام پزشکی کرج برکزار شود. در این جلسه، مامک جولایی و دکترآرامی از انجمن گفتاردرمانی، حسینی سمنانی، ندیمی، عزیزالهی از انجمن شنوایی شناسی، آذر از انجمن اپتومتری، محمدی از انجمن کاردرمانی، صمدی و زمانی از انجمن ارتوپدی فنی ، فولادوندی و شیخانی از انجمن فیزیوتراپی، باقرپور از انجمن تغذیه شرکت داشتند.ضور بیرانوند، کارشناس مسئول نظارت بر توانبخشی معاونت درمان در محل سازمان برگزار شد. در این نشست ابتدا نمایندگان انجمن ها مسائل مورد نظر را مطرح و سپس امتیازات بازآموزی و مشکلات ایجاد شده برای اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مواردی چون در خواست بازدید نمایندگان انجمن ها با همراهی خانم بیرانوند از دفاتر کار، جهت آگاهی، مشارکت و رسیدگی به تخلفات اعضا از موارد مطرح شده در این جلسه بود. مقرر شد اولین یکشنبه هر ماه جلسات انجمن های پروانه دار با حضور بیرانوند در سازمان نظام پزشکی کرج برکزار شود. در این جلسه، مامک جولایی و دکترآرامی از انجمن گفتاردرمانی، حسینی سمنانی، ندیمی، عزیزالهی از انجمن شنوایی شناسی، آذر از انجمن اپتومتری، محمدی از انجمن کاردرمانی، صمدی و زمانی از انجمن ارتوپدی فنی ، فولادوندی و شیخانی از انجمن فیزیوتراپی، باقرپور از انجمن تغذیه شرکت داشتند.