فعالیت شرکت های واسطه گر و بازاریاب درمانی غیر قانونی است

در خصوص  فعالیت شرکت های واسطه گر و بازاریاب در حوزه تشخیص و درمان به پیوست مکاتبات مدیرکل وقت دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در خصوص غیر مجاز بودن فعالیت شرکت های فعال در هدایت و جذب و پذیرش بیماران از طریق صدور کارت های تخفیف و اشتراک برای مراکز تشخیصی و درمانی ، طبق استعلامات به عمل آمده منبطق با ضوابط و آیین نامه های وزارت و نظام پزشکی نمی باشد.

متن کامل را در فایل زیر بخوانید