فراخوان درخواست برگزاری دوره های پودمانی از سوی انجمن ها

مجوز مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی توسط سازمان کل نظام پزشکی، از وزارت بهداشت اخذ شد. زین پس دوره های پودمانی و مهارتی مرتبط با فعالیت های پزشکی و پیراپزشکی همراه با ارائه گواهینامه معتبر برگزار می شود. 

روسای انجمن ها در صورت تمایل به همکاری و شرکت در دوره ها می توانند درخواست خود را  به صورت کتبی به معاونت آموزشی نظام پزشکی کرج ارائه نمایند.  لطفا در متن درخواست قید بفرمایید چه تعداد برای چه رشته ای درخواست برگزاری دوره دارید.

 به پیوست لیست رشته های قابل اجرا ارسال می شود.