اولین گزارش کارگاه آموزشی ثبت نسخه الکترونیک برگزار شد 

همزمان با ابلاغ الزامی شدن نسخه الکترونیک و اعلام محدودیت زمانی پذیرش نسخ کاغذی، اولین کارگاه آموزشی ثبت نسخه الکترونیکی با هدف یادگیری شیوه های صحیح  نسخه نویسی و آموزش بهینه اعضای انجمن مامایی در بکار گیری نسخ الکترونیک  در نظام پزشکی کرج تشکیل شد

 نمایندگان بیمه سلامت در این کارگاه ضمن آموزش  مراحل  ثبت نام، در پاسخ به مشکلات مطروحه از سوی کاربران اعلام کردند در صورت برخورد با هرگونه اشکال، می توانند مراتب را  به سازمان بیمه گزارش نمایند تا برای رفع نواقص اقدام شود.
همچنین مقررشد  گروه مجازی در واتس آپ تشکیل شود و همکاران ماما  نواقص مربوطه از جمله داروهای مشمول قرارداد و موارد پاراکلینیکی که درسایت بیمه ثبت نشده مطرح نمایند.