تمدید گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستانها تا خرداد 1401 بررسی می شود

با عنایت به توافق مدیران کل عضو شورای عالی بیمه سلامت کشور مبنی بر تمدید گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستانها تا خرداد 1401 و نیز طراحی مجدد فرایند اعتبار بخشی بیمارستانها در بازه زمانی مذکور نقطه نظرات سازمان /معاونت تا چهارشنبه 12 /8 ارسال شود.