گزارش تصویری/نخستین مجمع انجمن های علمی استان البرز برگزار شد

نخستین مجمع انجمن های علمی استان البرز برگزار شد

در این نشست که روز پنجشنبه سی ام مهر ماه در محل  نظام پزشکی کرج بزرگ برگزار شد 50 نفر از روسا و دبیران انجمنها همچنین اعضای هیات مدیره حضور داشته و به تبادل نظر پیرامون راهکارهای عملی رفع مسائل صنفی و نزدیکی بیشتر انجمنها و سازمان پرداختند. دکتر عبدالرسول صداقت رئیس سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان، دکتر کرمی نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران و  دکتر توده زعیم رابط سازمان نظام پزشکی کرج و انجمن های علمی استان البرز سخنرانان این مجمع بودند.