دیدار هیات مدیره نظام پزشکی کرج و مدیرکل سیمای البرز

درخواست رئیس نظام پزشکی کرج بزرگ از صداو سیمای البرز:

تولید برنامه های سلامت محور  با حضور متخصصین معتمد سازمان باشد

پیش از ظهر امروز سه شنبه نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ و مدیرکل صدا و سیمای البرز برگزار شد

هدف از برگزاری این جلسه رسیدن به نقاط تفاهم و توافق پیرامون نقاط مشترک دو سازمان پیرامون مسئله سلامت شهروندان و  ساخت و تولید برنامه های پزشکی وسلامت بود.