مهلت پذیرش نسخ کاغذی به صورت محدود تمدید شد

مدیر کل بیمه سلامت استان البرز اعلام کرد: پذیرش نسخ کاغذی به شرح زیر مشمول محدودیت خواهد شد

- پذیرش نسخ آزمایشگاه و تصویر برداری به صورت کاغذی از ابتدای آذر ماه جاری 

- پذیرش نسخ دارویی به صورت کاغذی از ابتدای ماه جاری (مهر ماه 1400)

شرح کامل در فایل پیوست قابل دسترسی می باشد