آیین نامه تاسیس موسسه ساخت و وفروش عینک طبی

بر اساس قسمت اخیر تبصره 3 قانون مداوم جامعه پزشکی و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت صدور پروانه اشتغال حرف وابسته به پزشکی برعهده وزارتخانه مذکور است . مجوز های مورد اشاره تنها به اشخاص حقیقی که شامل کارشناسان بینایی سنج ، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارنده گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشتن و اشخاصی که در اساسنامه معتبر آنها حداقل یکی از افراد ذکر شده وجود داشته باشد تعلق می گیرد.نیازمند اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف نمی باشند و دارندگان گواهینامه سازمان آموزش فنی حرفه ای جهت اخذ مجوز تاسیس موسسات ساخت و فروش عینک طبی واجدالشرائط نمی باشند