تلقیح واکسن کادر درمان بخش خصوصی زیر 50 سال

تلقیح واکسن کادر درمان بخش خصوصی زیر 50 سال از امروز دوشنبه 30 فروردین 1400 آغاز شد و روزانه در 8 مرکز جداگانه با تزریق یکصد نفر تا پنجشنبه ادامه خواهد یافت . مجموعا روزانه 800 نفر کادر درمان زیر 50 سال  واکسن آسترازانکا دریافت خواهند کرد