توضیحات رئیس سازمان

پیرامون واکسیناسیون بخش خصوصی کادر درمان البرز

خلاصه توضیحات رییس سازمان نظام پزشکی کرج پیرامون نحوه واکسیناسیون کادر درمان

سامانه سازمان 10002070

منتظر فراخوان تزریق بمانید همه کادر درمانبه ترتیب واکسینه خواهند شد

پرسنل درمانگاه ها ، آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ها و .... در مرحله دوم واکسینه خواهند شد برنامه ریزی این گروه انجام شده است