ممنوعیت فروش دارو بدون اخذ مجوز رسمی

ممنوعیت فروش دارو بدون اخذ مجوز رسمی

♦️ نامه دادستان محترم سازمان نظام پزشکی کرج در خصوص ممنوعیت فروش دارو بدون اخذ مجوز رسمی در محل طبابت شاغلین پزشکی و تهیه و تزریق واکسن کودکان و یا واکسن HPV جهت بالغین در مطب و یا دفاتر کار  
✒️روابط عمومی نظام پزشکی کرج بزرگ