دوره های آموزشی طب ایرانی

دوره های آموزشی طب ایرانی

♦️نامه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص تکمیل لیست پزشکان دوره دیده دوره های آموزشی ۲۰۰ ساعته طب ایرانی و مکمل با محوریت انجمن علمی طب سنتی
و دوره های آموزشی ۱۲۵ ساعته با محوریت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج