اشتباهات داروپزشکی در زمینه سوابق بیماری زمینه ای

اشتباهات داروپزشکی در زمینه سوابق بیماری زمینه ای

♦️نامه دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور با موضوع پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه سوابق بیماری زمینه ای بیمار و داروهای مصرفی روزمره
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج