بانک اطلاعاتی پزشکان طب سنتی تشکیل شود

 

با عنایت به ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان طب سنتی در معاونت درمان خواهشمند است نسبت به ارسال لیست پزشکان متخصص طب سنتی و پزشکان عمومی دوره دیده ، به این معاونت ، اقدام مقتضی را صادر فرمایید.
مدیریت نظارت و اعتبار بخشی امور درمان علوم پزشکی البرز