پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی تجویز داروی استازولامید به جای استامینوفن 

پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی تجویز داروی استازولامید به جای استامینوفن 

♦️نامه دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور با موضوع پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه اشتباه در نسخه نویسی الکترونیک_تجویز داروی استازولامید به جای استامینوفن 
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج