راهنمای بالینی بومی ارزیابی و توانبخشی شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک (TBI)

راهنمای بالینی بومی ارزیابی و توانبخشی شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک (TBI)

♦️نامه معاون محترم درمان وزارت متبوع در خصوص ابلاغ راهنمای بالینی بومی ارزیابی و توانبخشی شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک (TBI)
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج