ضوابط و قوانین مورد تاکید برای داروهای رایج در سقط جنین

ضوابط و قوانین مورد تاکید برای داروهای رایج در سقط جنین

♦️ضوابط و قوانین مورد تاکید برای داروهای رایج در سقط جنین و موارد تخلف در تجویز و ارائه ی آنها
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج