پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه تحویل و تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم

پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه تحویل و تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم

♦️پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در زمینه تحویل و تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج