مکاتبه سازمان امور مالیاتی درباره برخی اعضا نظام پزشکی که از کارتخوان استفاده نمی کنند

مکاتبه سازمان امور مالیاتی درباره برخی اعضا نظام پزشکی که از کارتخوان استفاده نمی کنند

♦️مکاتبه سازمان امور مالیاتی در مورد تعدادی از اعضای سازمان نظام پزشکی که از دستگاههای کارتخوان بانکی استفاده نمی نمایند
✒️روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج