گزارش فوری بیماران با علائم مشکوک به وبا و راهنمای کشوری مراقبت و درمان از این بیماری

گزارش فوری بیماران با علائم مشکوک به وبا و راهنمای کشوری مراقبت و درمان از این بیماری

گزارش فوری بیماران با علائم مشکوک به وبا و راهنمای کشوری مراقبت و درمان از این بیماری.
پیوست دارد
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج