چهارمین جلسه هیات مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی البرز شنبه چهارم تیر ماه در محل سازمان نظام پزشکی کرج

چهارمین جلسه هیات مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی البرز شنبه چهارم تیر ماه در محل سازمان نظام پزشکی کرج

چهارمین جلسه هیات مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی البرز شنبه چهارم تیر ماه در محل سازمان نظام پزشکی کرج برگزار گردید. موضوعات جلسه: -تعرفه ها و بیمه های تکمیلی  -مشکلات همکاران در خصوص زباله های عفونی و سازمان بازیافت  -عدم افزایش سقف کارانه پزشکان تمام وقت جغرافیایی  -ادامه نشستها با مسئولین استانی 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج