مراسم بزرگداشت روز ماما با حضور دکتر صداقت ریاست محترم سازمان و دکتر عزیزی رئیس هیئت مدیره مجمع انجمن ها

مراسم بزرگداشت روز ماما با حضور دکتر صداقت ریاست محترم سازمان و دکتر عزیزی رئیس هیئت مدیره مجمع انجمن ها

مراسم بزرگداشت روز ماما با حضور دکتر صداقت ریاست محترم سازمان و دکتر عزیزی رئیس هیئت مدیره مجمع انجمن ها   در این مراسم از ماماهای نمونه استان و مامای شهید پاندمی کرونا خانم راحله ذهنی تقدیر بعمل آمد.                   روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج