سومین جلسه هیئت مدیره مجمع انجمن های نظام پزشکی در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد.

سومین جلسه هیئت مدیره مجمع انجمن های نظام پزشکی در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد.

سومین جلسه هیئت مدیره مجمع انجمن های نظام پزشکی در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد.

 

مصوبات سومین جلسه هیات مدیره مجمع انجمنهای گروه پزشکی البرز

دستور جلسه : تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱

▫️با وجود  تورم شدید یکسال گذشته در حوزه سلامت و درخواست به حق سازمان نظام پزشکی برای افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها،شورای عالی بیمه سلامت تنها با ۲۵ درصد موافقت کرد 
و نیز اعلام تعرفه در دومین ماه سال ،یک ششم  آن را خنثی نموده و به ۱۷ درصد افزایش تقلیل یافته است.

 لذا اقدامات ذیل مصوب میگردد:

۱.مطابق مصوبه دولت ،بیمه های پایه و تکمیلی میبایستی سهم بیمه خود را از اول فروردین اعمال و پرداخت نمایند.

۲.در قرارداد با بیمه های تکمیلی ،همکاران  محترم هیچگونه تخفیفی را نپذیرند.

۳.بند ۲ طی نامه ایی به سندیکای بیمه های تکمیلی هم اعلام گردد.

۴. مقرر گردید با استفاده از نرم افزاری که در نظام پزشکی کرج در حال آماده سازی است لیستی از خدمات همکاران خیّر و گزارش عملکرد ایشان به افراد بی بضاعت  در سطح استان اماده گرددو در اختیار صدا و سیما و مراجع حاکمیتی قرار گیرد تا در صورت صلاح دید این افراد با معرفی نامه مشخص خدمات پزشکی دریافت کنند ،به علاوه اقدامات بشر دوستانه و  امور خیرخواهانه که توسط همکاران شریف گروه های مختلف جامعه پزشکی انجام میگردد بیشتر به اطلاع عموم رسانده شود . 

۵.جامعه پزشکی مصوبه برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر الزامی بودن قرارداد با بیمه ها جهت تمدید پروانه ها را ظلم مضاعف به خود دانسته وآن را برخلاف قوانین شرع و قانون اساسی میداند و پیشنهاد میکند در مواجه با قشر فرهیخته جامعه پزشکی، بجای استفاده از ادبیات زور و اجبار و اعمال سلبی از مشوقها واَعمال ایجابی استفاده نموده و قبل از آن بیمه ها را به انجام وظیفه ای که قانون اساسی تعیین نموده مبنی بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه های پزشکی ،مکلف نماید.                                                روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج