نامه دکتر رئیس زاده به رئیس جمهور برای اعتراض به تاخیر اعلام رسمی تعرفه ها و درخواست دستور فوری ابلاغ

نامه دکتر رئیس زاده به رئیس جمهور برای اعتراض به تاخیر اعلام رسمی تعرفه ها و درخواست دستور فوری ابلاغ

نامه دکتر رئیس زاده به رئیس جمهور برای اعتراض به تاخیر اعلام رسمی تعرفه ها و درخواست دستور فوری ابلاغ


روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ