تمدید اعتبارپروانه های مطب و مجوزهای اشتغال (اعلام به بیمه های پایه و کمیته امداد).

تمدید اعتبارپروانه های مطب و مجوزهای اشتغال (اعلام به بیمه های پایه و کمیته امداد).

تمدید اعتبارپروانه های مطب و مجوزهای اشتغال (اعلام به بیمه های پایه و کمیته امداد).

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ