اولین نشست مشترک هیاتهای انتظامی سازمان و مسئولین قضایی استان

اولین نشست مشترک هیات های انتظامی هشتمین دوره نظام پزشکی کرج و مسئولین قضایی استان روز سه شنبه هفدهم اسفند ماه با حضور هیات مدیره ، دادیاران،اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر و دادستان کل استان دکتر مددی در سالن همایش سازمان برگزار شد .