تاریخچه


  • تاریخچه

در سال 1370 سازمان نظام پزشکی کرج در ساختمان بهداشت واقع در خیابان دانشکده افتتاح شد و در یک اتاق از همان ساختمان مستقر شد . بعد از سالها تلاش و زحمت فراوان هیات مدیره های وقت با نظام پزشکی کل جلسات متعدد برپا کرده و با کمک های اعضای پزشکان عضو در اواخر سالهای 81 ساختمان جدیدی در ابتدای 45 متری کاج در عظیمیه خانه ای ویلایی اجاره کرده و بعد از آن آرام آرام واحد های مختلف را ارتقا دادند و سازمان با 3 پرسنل آغاز به کار کرد. در حالیکه طی سالهای اولیه افتتاح نظام پزشکی در ساختمان بهداشت  با تلاش و کوشش هیات مدیره وقت با شهرداری و فرمانداری جلسات مختلف برگزار و زمین جهت ساخت نظام پزشکی ( محل فعلی ) خریداری و طی چندین سال با همت والا ساخته شد و در سال 84 به اتمام رسید.

 

  • اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1400 - 1370 :

 

  •      اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1370 الی 1373

   دکتر       علی اصغر کاظمینی (ریاست)

   دکتر      نورالدین اسلامی

   دکتر      حمزه معماریان

   دکتر      مجتبی فرهنگی

   دکتر      حمزه صدر (بعد از فوت ایشان دکتر احد پورملک)

   دکتر      محمدعلی سلامتی

   دکتر      منصور رحمانی

   دکتر      رضا مسعودنیا

   دکتر      توفیق جوادزاده

   دکتر      معصومه مقربی

   دکتر      بهروز روزبه

        دکتر     تقی حاکمی

   دکتر      عزت اله فرید

   دکتر      نیره خدابنده

   دکتر      پاشا خواجوی

   دکتر      ناصر سپهری

   دکتر      ابراهیم نیلی

    

  •      اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1374 الی 1378

     دکتر    خسرو خانبانی (ریاست)

     دکتر    محمد مراتیان

     دکتر    محمدحسن امامی

     دکتر    عبدالحسین صفری

     دکتر    امین خاکی

     دکتر    فرهاد سپنج

     دکتر    علی نقی محمدی

     دکتر    بهرام زرینه پور

     دکتر    حسنی

     دکتر    فضل اله هاشمی

     دکتر    ناصر سپهری

     دکتر    محمد محتسبی

     خانم     فاطمه عزیزپور

    

  •      اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1379 الی 1383

     دکتر    علی لصغر کاظمینی (ریاست)

     دکتر    محمدحسن شاپوری

     دکتر    محمد ایمانی

     دکتر    پرویز عزیزی

     دکتر    علی باقرنیا

     دکتر    علی اکبر کریمی

     دکتر    حمیدرضا متقی

     دکتر    فائقه شوشتری زاده

     دکتر    رضا وفائی مهر

     دکتر    محمدعلی سلامتی

     دکتر    هوشنگ نوری

     دکتر    مجتبی دیانت

     دکتر    سعید خدارحمی

     دکتر    مهدی رحیمی

     دکتر    حمزه معماریان

     دکتر    فرهاد کاوه

     خانم     عزیزپور

 

  •      اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1384 الی 1387

     دکتر    عبدالرسول صداقت (ریاست)

     دکتر    حمزه معماریان

     دکتر    محمدعلی دادآفرین

     دکتر    سعید خدارحمی

     دکتر    علی سلگی

     دکتر    مجتبی دیانت

     دکتر    مهرداد مدرسی

     دکتر    احمد تاجمیر

     دکتر    محمدعلی سلامتی

     دکتر    مسعود خیدری تبریزی

     دکتر    علی اکبر کریمی

     دکتر    مینا سلیم

     دکتر    احد پورملک

     دکتر    هوشنگ نوری

     دکتر    فائقه شوشتری زاده

     دکتر    فرهاد کاوه

     خانم     حمیده صمدبیگی

 

  •       اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1387 الی 1391

     دکتر    علی اصغر کاظمینی (ریاست 87 الی 88)

     دکتر    عبدالرسول صداقت (ریاست 88 الی 91)

     دکتر    محمدعلی سلامتی

     دکتر    حمزه معماریان

     دکتر    مهران ایزدی

     دکتر    احمد تاجمیر

     دکتر    مهرداد مدرسی

     آقای     محمد نوروزی

     دکتر    هوشنگ نوری

     دکتر    محمدجواد غروی

     دکتر    علی نوحه گر

     دکتر    علی سلگی

     دکتر    سعیدخدارحمی

     دکتر    فائقه شوشتری زاده

     دکتر    ناصر حاجیان

     خانم     سیامک بقائی

     خانم     مریم علمی

 

  •      اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1391 الی 1396

     دکتر    محمدحسن شاپوری (ریاست)

     دکتر    حسین اشرفیان

     دکتر    نادر ایزدبین

     دکتر    شاهین فرمانفرمائی

     دکتر    حسن رمضانی

     دکتر    روح اله توده زعیم

     دکتر    محمدصادقباغستانی

     دکتر    رضا مسعود نیا

     دکتر    سیامک بقائی

     دکتر    بیژن بابائی

     دکتر    مهرداد مدرسی

     دکتر    فرهاد کاوه

     دکتر    مهدی رحیمی

     دکتر    مهدی ایزدیار

     دکتر    عبدالرسول صداقت

     آقای     محمد نوروزی

     خانم     مریم علمی

 

  •      اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1396 الی 1400

         دکتر    علی اکبر حقیقی (ریاست)

         دکتر    محمدرضا خردروستا

         دکتر    کورش شهبازی آروند

         دکتر    فاطمه خضری

         دکتر    آرمین حیدری بیگوند

         دکتر    حسن رمضانی

         دکتر    رضا مسعودنیا

         دکتر    محمدعلی نمائی

         دکتر    آرمان نجاران

         دکتر    بتول یزدانی

         دکتر    سعید خدارحمی

         دکتر    علیرضا صادقی ورکی و (سپس دکتر سرزعیم )

         دکتر    سیامک بقائی رودسری

         دکتر    یاسمن فاطمه احمدی

         دکتر    علی اکبر کریمی

         دکتر    عبدالرضا مزینی

         خانم     فاطمه قربان زاده معافی

     اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج از سال 1400 تا کنون

دکتر  عبدالرسول صداقت

دکتر  علیرضا سرزعیم

دکتر سوسن کیانی ایلاقی

دکتر  مجتبی حاجی صفرعلی

دکتر مریم آقائی

دکتر حسین  بابکان

دکتر شهاب ایزدی قهفرخی

دکتر  امراله نوریان پور

دکتر فرامرز جمالی

دکتر سلمان آذرسینا

دکتر سعید خدارحمی

دکتر  احمد موبدی

دکتر محمد توانائی

دکتر سیدهادی احمدی

دکتر رضا ملکی پیربازاری

ماندانا مرزوقی

زهره حاج حسینی