آموزش و مجموعه کامل کد نسخ مختلف الکترونیک
1400/10/1خواندن
فیلم آموزشی/پذیرش نسخه الکترونیک در داروخانه
1400/09/29خواندن
فیلم/آموزش ایجاد نسخه الکترونیک
1400/09/29خواندن
فیلم/آموزش نحوه ثبت نام در طرح نسخه الکترونیک
1400/09/29خواندن
پیرامون واکسیناسیون بخش خصوصی کادر درمان البرز
1400/01/24خواندن
ناقل بی علامت ک چند نفر را به کام مرگ می کشاند؟
1399/05/11خواندن
ریسک انتقال کرونا در اماکن مختلف چقدر است؟
1399/05/11خواندن
قانون نظام پزشکی : آشنایی با حقوق بیمار در مراکز درمانی
1399/05/5خواندن
ایمنی ما در گرو استفاده صحیح از ماسک است
1399/04/21خواندن